• मानवी हक्क आणि मानवी संसाधन विकास (HR and HRD) या विषयाचे तज्ञ फॅकल्टी कडून मार्गदर्शन.
 • आंतरराष्ट्रीय तसेच भारतीय मानवी हक्क चळवळीचा परिपूर्ण आढावा.
 • मानवी संसाधन विकास विषयामध्ये चालू घडामोडी मधील योजना सुद्धा समाविष्ट.
 • प्रत्येक घटकातील प्रत्येक उपघटकाबद्दल त्याच्या पार्श्वभूमी पासून सद्यस्थितीमधील परिस्थितीच्या प्रवासाचे अतिशय रंजक पद्धतीने मार्गदर्शन.
 • आयोगाच्या धर्तीवर आधारित टेस्ट सिरीज.
 • शंकानिरसनासाठी फॅकल्टी नेहमी उपलब्ध.
 • आयोगाकडून विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांचे वेळोवेळी योग्य विश्लेषण

Course Curriculum

HRD
MPSC Manav Sansadhan Niyoujanache Mahatva & Garaj, Loksankya Vadhiche Tappe 00:15:25
२ लोकसंख्या : आकार, वितरण आणि घनता 00:15:02
३. लोकसंख्येची लिंगरचना व वयोरचना 00:14:50
४. नागरीकरण आणि लोकसंख्या धोरण 00:16:47
५. महत्त्वाच्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्था 00:16:30
६. UGC + मुक्त विद्यापीठे + NIOS 00:14:33
७. AICTE + NCTE + ITIS + NCVT + NBB 00:17:28
८. रोजगारी आणि बेरोजगारी 00:17:51
९. योजना 00:17:05
10 महाराष्ट्र लोकसंख्या Comparison with India 2011 चे आकडे 00:08:43
११ शिक्षण तोंडओळख 00:08:48
12 शिक्षण विकासासाठी सरकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग 1 00:16:11
13 शिक्षण विकासासाठी सरकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग 2 00:15:45
14 सर्व शिक्षा अभियान 00:15:50
15. मध्यान्ह आहार योजना व शिक्षक प्रशिक्षण 00:07:51
16 माध्यमिक शिक्षण १ 00:09:45
१७. माध्यमिक शिक्षण – २ 00:19:06
१८. उच्च व तांत्रिक शिक्षण : भाग – १ 00:13:32
१९. उच्च व तांत्रिक शिक्षण : भाग – २ 00:19:51
२०. मुलींचे शिक्षण : भाग – १ 00:13:58
२१. मुलींचे शिक्षण : भाग – २ 00:07:54
२२. सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गाचे शिक्षण 00:06:40
२३. अल्पसंख्यांकांचे शिक्षण 00:14:35
२४. निक्षम व्यक्तींचे शिक्षण 00:18:41
२५ अनौपचारीक शिक्षण 00:08:12
२६ प्रौढ शिक्षण भाग १ 00:15:52
२७ प्रौढ शिक्षण भाग २ 00:12:50
२८ ई लर्निंग 00:10:09
२९ शिक्षणसंस्था भाग १ 00:11:44
३० शिक्षणसंस्था भाग २ 00:19:49
३१ Introduction व्यावसायिक शिक्षण 00:09:39
३२ सद्यस्थिती व्यावसायिक शिक्षण 00:15:01
३३. सरकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम- १ 00:12:55
३४. सरकारी धोरणे, योजना व कार्यक्रम -२ 00:15:03
३५. Introduction आरोग्य 00:10:11
३६. महत्त्वाच्या व्याख्या आणि आकडेवारी 00:17:42
३७. WHO: जागतिक आरोग्य संघटना 00:16:01
३८ सरकारी आरोग्य धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग १ 00:20:04
३९ सरकारी आरोग्य धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग २ 00:19:20
४० सरकारी आरोग्य धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग ३ 00:21:48
४१ सरकारी आरोग्य धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग ४ 00:17:51
४२ सरकारी आरोग्य धोरणे, योजना व कार्यक्रम भाग ५ 00:14:45
४३ भारतातील आरोग्य सेवा व्यवस्था 00:08:43
४४ भारतातील आरोग्य व्यवस्थेतील समस्या 00:07:56
४५ Introduction ग्रामीण विकास 00:06:55
४६ भूमी सुधारणा आणि विकास भाग १ 00:21:36
४७ भूमी सुधारणा आणि विकास भाग २ 00:14:23
४८ ग्रामीण विकासात सहकारी संस्थांची भुमिका 00:14:11
४९. ग्रामीण विकासात सहभागी वित्तीय संस्थांची भूमिका 00:06:48
५० ग्रामीण पाणी पुरवठा 00:12:07
५१ ग्रामीण स्वच्छता 00:16:19
५२ पायाभूत सुविधांचा विकास 00:15:52
५३ गृहनिर्माण 00:17:57
५४ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१६ भाग १ 00:21:33
५५ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१६ भाग २ 00:16:08
५६ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१६ भाग ३ 00:15:44
५७ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१५ भाग १ 00:18:56
५८. प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१५ भाग २ 00:17:33
५९ प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१५ भाग ३ 00:20:53
६०. प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१७ भाग १ 00:21:36
६१. प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१७ भाग २ 00:18:35
६२. प्रश्नपत्रिका विश्लेषण २०१७ भाग ३ 00:15:59
HR
१. मानवी हक्क संकल्पनेचा उदय 00:14:34
२. मानवी हक्क प्रमाणके 00:10:09
3. UNDHR – United Nations declarations of Human Rights 00:13:26
४. देशातील मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा भाग – १ 00:17:20
५. देशातील मानवी हक्क अंमलबजावणी यंत्रणा भाग – २ 00:09:09
६.मानवाधिकारासंबंधी काही समस्या 00:11:44
७. भारतातील मानव हक्क चळवळीचा इतिहास 00:17:23
८. मानवाधिकार प्रशिक्षण, शिक्षण व जागतिकीकरणाचा परिणाम 00:10:58
९. बालविकास – संकल्पना 00:15:45
१०. बालविकास बालकांच्या समस्या अर्भक मृत्युदर भाग – १ 00:13:56
११. बालविकास बालकांच्या समस्या अर्भक मृत्युदर भाग – २ 00:14:18
१२. बालविकास बालकांच्या समस्या कुपोषण 00:10:47
१३. बालविकास बालकांच्या समस्या कुपोषण योजना व कार्यक्रम 00:14:45
१४. बालविकास बालकांच्या समस्या बालकामगार योजना व कार्यक्रम 00:12:06
१५. बालविकास बालकांच्या समस्या शिक्षण 00:15:56
१६.बालविकास घटनात्मक व कायदेशीर तरतुदी 00:17:54
१७. बालविकासासाठीची संस्थात्मक रचना 00:19:21
१८.महिला विकास पार्श्वभूमी व संकल्पना 00:17:53
१९. महिला विकास स्त्री भ्रुण हत्या 00:09:43
२०. महिला विकास : स्त्री पुरुष असमानता 00:14:49
२१. महिला विकास : महिलांविरोधात हिंसाचार 00:13:24
२२. महिला विकास : महिला सबलीकरण 00:17:36
२३. महिला विकास : संस्थात्मक रचना 00:12:42
24. युवक विकास : बेरोजगारी 00:25:09
25.युवक विकास : युवकांमधील असंतोष 00:18:08
26. युवक विकास : अंमली पदार्थांचे सेवन 00:18:01
27. युवक विकास : संस्थात्मक व्यवस्था 00:18:35
२८. आदिवासी विकास : पार्श्वभूमी व संकल्पना 00:18:09
२९. आदिवासी विकास : कुपोषण 00:09:38
३०. आदिवासी विकास : विकासाचा प्रश्न भाग – १ 00:18:50
३१. आदिवासी विकास : विकासाचा प्रश्न भाग – २ 00:16:16
३२. आदिवासी विकास : संस्थात्मक व्यवस्था 00:07:49
३३. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : संकल्पना rev 00:17:32
३४. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : एस सी शैक्षणिक योजना 00:20:45
३५. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : एस सी आर्थिक योजना, घटनात्मक तरतुदी 00:18:05
३६. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : व्ही जे विमुक्त जाती 00:11:37
३७. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : एन टी भटक्या जमाती 00:10:43
३८. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : ओबीसी इतर मागास वर्ग 00:16:15
३९. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : Minority अल्पसंख्याक 00:14:49
४०. सामाजिकदृष्टया वंचित वर्गांचा विकास : संस्थात्मक व्यवस्था 00:14:03
४१. वृद्ध व्यक्तींचे कल्याण : संकल्पना 00:18:04
४२. वृद्ध व्यक्तींचे कल्याण : योजना व संस्थामक व्यवस्था 00:17:19
४३. विकलांग व्यक्तींचे कल्याण : संकल्पना 00:18:35
४५. विकलांग व्यक्तींचे कल्याण : संस्थात्मक व्यवस्था 00:14:32
४४. विकलांग व्यक्तींचे कल्याण : कायदेविषयक तरतुदी 00:17:27
४६. विकलांग व्यक्तींचे कल्याण योजना 00:12:42
४७. कामगार कल्याण : संकल्पना 00:17:27
४८. कामगार कल्याण : कायदेविषयिक तरतुदी 00:17:36
४९. कामगार कल्याण : संस्थात्मक व्यवस्था 00:18:59
५०. आपत्ती व्यवस्थापन : पुनर्वसन भाग – १ 00:16:27
५१. आपत्ती व्यवस्थापन : पुनर्वसन भाग – २ 00:18:15
५२. आंतरराष्ट्रीय संस्था : UN 00:18:07
५३. आंतरराष्ट्रीय संस्था : UNCTAD, UNDP, ICJ 00:17:07
५४. आंतरराष्ट्रीय संस्था : ILO,युनिसेफ 00:17:54
५५. आंतरराष्ट्रीय संस्था : युनेस्को, UNCHR 00:15:31
५६. प्रादेशिक संघटना : EU 00:18:50
५७. प्रादेशिक संघटना : APEC, ASEAN, OPEC, AU 00:20:07
५८. प्रादेशिक संघटना : NAM 00:16:10
५९. प्रादेशिक संघटना : SAARC 00:17:45
६०. प्रादेशिक संघटना : Commonwealth Nations ( राष्ट्रकुल) 00:12:20
६१. ग्राहक संरक्षण : भाग – १ 00:19:13
६२. ग्राहक संरक्षण : भाग – २ 00:19:25
६३. मूल्ये व नीतितत्त्वे 00:18:02
६४. HR प्रश्नपत्रिका विश्लेषण 00:19:01
Revision Sessions
1. Population Study 01:51:00
2. Employment and Schemes 01:55:48
3. Education Policies 01:40:02
4. Education Schemes 01:51:56
5. Higher & Vocational Education | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:44:15
6. Health : Policies & NRHM | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:48:14
7. Health : Various Health Programmes | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:34:36
8. Rural Development | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:40:51
9. Human Rights : UDHR | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:47:40
10. UNCTAD, UNDP, UNICEF and Youth Development | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) 01:36:24
11. Youth Development, APEC and Disable Welfare | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) 01:48:14
12. Welfare Of Aged Persons, Eu, Asean And Consumer Protection Act 1 02:05:29
13. Welfare of SC, ST and OBC | Gopal Deshpande (Nayab Tahasildar) | Chanakya Mandal Pariwar 01:43:14
14. Welfare Of Labours, Saarc, Nam, Commonwealth And Rehabilitation 01:43:26
Practice Test Paper
MPSCHRD280819 02:00:00
MPSCHR090819 02:00:00
MPSCManaviHakka250719 02:00:00
MPSCManavadhikar290918 02:00:00
MPSCHR040918 01:15:00
MPSCHR270918 01:15:00
MPSCHumanRights16122016 01:00:00
MPSCHRD+HR11102015 02:00:00

Course Reviews

4.2

4.2
180 ratings
 • 5 stars82
 • 4 stars68
 • 3 stars19
 • 2 stars5
 • 1 stars6
 1. Value for money course.

  5

  All faculty member are the best

Contact Us

  Enquire Now