नवीन सिंचन विहिरी

नवीन सिंचन विहिरी

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या सिंचन विहिरींची मर्यादा ५ वरून २० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामपंचायत लोकसंख्या नवीन सिंचन विहिरींची संख्या
१५००
१५०० – ३००० १०
३००० – ५००० १५
५००० च्या पुढे २०

Contact Us

    Enquire Now