पढ़े भारत, बढ़े भारत योजना

पढ़े भारत, बढ़े भारत योजना :

  • २६ ऑगस्ट २०१४ ला ही योजना सुरू करण्यात आली.
  • मुलांमध्ये लवकरात लवकर भाषेचा विकास करणे.
  • लवकरात लवकर गणित विषय अवगत करणे.
  • मुलांना प्रोत्साहित करणे. मुभा देणे, त्यांना वाचनात व लिहिण्यात गुंतविणे जेणेकरून त्यांच्यात वाचनाचे व लिहिण्याचे कौशल्य विकसित होईल.

Contact Us

    Enquire Now