अभय योजना

अभय योजना

  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपट्टीवरील विलंब आकार, कर्जावरील दंडनीय व्याज तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ग्राहकांकरिता व्याज माफीच्या सवलतीची अभय योजना
  • पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे
  • पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री – गुलाबराव पाटील

Contact Us

    Enquire Now